EGX30 (EGYPT) 23265.53 0.01 %
ADX (Abu Dhabi) 9275.82 -0.33 %
DFM (Dubai) 3729.91 -0.58 %
TASI (Saudi Arabia) 10341.81 -1.47 %