EGX30 (EGYPT) 15638.99 1.77 %
ADX (Abu Dhabi) 9615.81 0.3 %
DFM (Dubai) 3340.66 1.1 %
TASI (Saudi Arabia) 10201.79 -0.05 %