EGX30 (EGYPT) 20432.24 0.55 %
ADX (Abu Dhabi) 9804.90 -0.32 %
DFM (Dubai) 4151.84 -0.72 %
TASI (Saudi Arabia) 10843.47 -0.32 %