EGX30 (EGYPT) 13506.65 0.24 %
ADX (Abu Dhabi) 4970.81 0.3 %
DFM (Dubai) 2517.00 0.93 %
TASI (Saudi Arabia) 8466.10 0.79 %