EGX30 (EGYPT) 14782.81 0.40 %
ADX (Abu Dhabi) 5127.45 0.57 %
DFM (Dubai) 2628.74 -0.57 %
TASI (Saudi Arabia) 8708.66 0.79 %