EGX30 (EGYPT) 9797.91 0.69 %
ADX (Abu Dhabi) 5733.44 0.18 %
DFM (Dubai) 2551.96 -1.23 %
TASI (Saudi Arabia) 9547.42 0.51 %