EGX30 (EGYPT) 13672.10 0.22 %
ADX (Abu Dhabi) 5218.13 2.7 %
DFM (Dubai) 2762.98 1.73 %
TASI (Saudi Arabia) 9052.04 -0.26 %