EGX30 (EGYPT) 15303.79 0.74 %
ADX (Abu Dhabi) 4771.05 0.02 %
DFM (Dubai) 2921.35 -0.16 %
TASI (Saudi Arabia) 8466.62 0.2 %