EGX30 (EGYPT) 10094.16 0.36 %
ADX (Abu Dhabi) 10183.10 -0.16 %
DFM (Dubai) 3414.59 0.51 %
TASI (Saudi Arabia) 12545.14 0.01 %