EGX30 (EGYPT) 10596.06 0.92 %
ADX (Abu Dhabi) 7781.83 0.35 %
DFM (Dubai) 2843.83 0.22 %
TASI (Saudi Arabia) 11270.57 -0.4 %