EGX30 (EGYPT) 13642.58 0.12 %
ADX (Abu Dhabi) 4465.08 0.11 %
DFM (Dubai) 3400.59 2.35 %
TASI (Saudi Arabia) 6923.06 -0.15 %