EGX30 (EGYPT) 16780.91 0.01 %
ADX (Abu Dhabi) 4458.33 0.73 %
DFM (Dubai) 2947.08 0.97 %
TASI (Saudi Arabia) 7993.56 -0.31 %