EGX30 (EGYPT) 14789.20 1.97 %
ADX (Abu Dhabi) 10336.34 -0.69 %
DFM (Dubai) 3338.88 -0.03 %
TASI (Saudi Arabia) 10250.20 -1.86 %