EGX30 (EGYPT) 11318.35 0.90 %
ADX (Abu Dhabi) 8546.52 0.8 %
DFM (Dubai) 3072.91 0.42 %
TASI (Saudi Arabia) 10875.47 0.24 %