EGX30 (EGYPT) 11617.91 1.57 %
ADX (Abu Dhabi) 5627.99 -0.03 %
DFM (Dubai) 2527.48 0.78 %
TASI (Saudi Arabia) 9194.92 0.87 %