EGX30 (EGYPT) 10984.28 0.03 %
ADX (Abu Dhabi) 4971.93 -0.34 %
DFM (Dubai) 2420.00 0.28 %
TASI (Saudi Arabia) 8693.47 0 %