EGX30 (EGYPT) 15347 0.07 %
ADX (Abu Dhabi) 4878.74 -0.15 %
DFM (Dubai) 2801.78 -0.57 %
TASI (Saudi Arabia) 7834.60 -0.4 %