EGX30 (EGYPT) 17059.32 0.51 %
ADX (Abu Dhabi) 4577.84 0.24 %
DFM (Dubai) 3149.53 -1.78 %
TASI (Saudi Arabia) 7836.06 0.96 %