EGX30 (EGYPT) 14743.50 0.62 %
ADX (Abu Dhabi) 4366.59 -0.41 %
DFM (Dubai) 3355.40 -1.43 %
TASI (Saudi Arabia) 7090.85 -0.05 %