EGX30 (EGYPT) 14193.26 0.93 %
ADX (Abu Dhabi) 5082.18 0.01 %
DFM (Dubai) 2825.69 0.06 %
TASI (Saudi Arabia) 7423.00 -0.78 %