EGX30 (EGYPT) 13689.39 1.23 %
ADX (Abu Dhabi) 4930.90 -0.04 %
DFM (Dubai) 2727.87 0.55 %
TASI (Saudi Arabia) 7632.30 0.86 %