EGX30 (EGYPT) 14331.88 0.18 %
ADX (Abu Dhabi) 5068.81 0.82 %
DFM (Dubai) 2788.99 0 %
TASI (Saudi Arabia) 8589.75 0 %