EGX30 (EGYPT) 13493.69 0.95 %
ADX (Abu Dhabi) 5043.39 -0.06 %
DFM (Dubai) 2693.89 -0.03 %
TASI (Saudi Arabia) 8098.74 2.44 %