EGX30 (EGYPT) 10817.29 1.04 %
ADX (Abu Dhabi) 4255.78 -0.44 %
DFM (Dubai) 2061.43 0 %
TASI (Saudi Arabia) 7423.23 0 %