EGX30 (EGYPT) 10109.91 0.94 %
ADX (Abu Dhabi) 4112.90 -0.43 %
DFM (Dubai) 1938.91 0.28 %
TASI (Saudi Arabia) 7050.66 0.01 %