EGX30 (EGYPT) 9760.18 1.57 %
ADX (Abu Dhabi) 3878.84 2.87 %
DFM (Dubai) 1832.28 1.28 %
TASI (Saudi Arabia) 6376.62 0.79 %