EGX30 (EGYPT) 14166.16 0.74 %
ADX (Abu Dhabi) 5087.08 0.11 %
DFM (Dubai) 2826.78 0.1 %
TASI (Saudi Arabia) 7474.30 -0.1 %