EGX30 (EGYPT) 14545.54 0.43 %
ADX (Abu Dhabi) 5137.62 1.34 %
DFM (Dubai) 2701.48 1.92 %
TASI (Saudi Arabia) 7924.19 -0.11 %