EGX30 (EGYPT) 14752.45 1.48 %
ADX (Abu Dhabi) 5170.66 0.19 %
DFM (Dubai) 2849.67 -0.99 %
TASI (Saudi Arabia) 7770.55 -0.72 %