EGX30 (EGYPT) 14261.25 1.25 %
ADX (Abu Dhabi) 4892.16 0.18 %
DFM (Dubai) 2761.94 -0.09 %
TASI (Saudi Arabia) 7768.31 0.5 %