EGX30 (EGYPT) 13477.81 0.49 %
ADX (Abu Dhabi) 5021.18 1.1 %
DFM (Dubai) 2776.38 0.03 %
TASI (Saudi Arabia) 7670.74 -1.03 %