EGX30 (EGYPT) 13008.94 1.47 %
ADX (Abu Dhabi) 4901.43 0.22 %
DFM (Dubai) 2590.00 -1.17 %
TASI (Saudi Arabia) 7628.34 -1.07 %