EGX30 (EGYPT) 13721.45 0.05 %
ADX (Abu Dhabi) 5230.01 -0.28 %
DFM (Dubai) 2821.46 -0.58 %
TASI (Saudi Arabia) 8326.97 -0.71 %