EGX30 (EGYPT) 11453.43 0.56 %
ADX (Abu Dhabi) 5266.72 -0.45 %
DFM (Dubai) 2702.34 -0.7 %
TASI (Saudi Arabia) 8898.68 -0.18 %