EGX30 (EGYPT) 10911.44 0.62 %
ADX (Abu Dhabi) 4466.82 -0.52 %
DFM (Dubai) 2252.25 -1.45 %
TASI (Saudi Arabia) 8236.17 -0.1 %